Softvérové technológie

Vitajte v interaktívnej elektronickej učebnici Softvérové technológie.

Na navigáciu použite ponuku v ľavej časti. Na konci ponuky sa nachádza odkaz na prevzatie učebnice vo formáte Adobe PDF určenej na tlač. Uvedená verzia učebnice z pochopiteľných dôvodov neobsahuje všetky prílohy. Prajeme Vám príjemné štúdium!

 

Autor: Mgr. Ing. Roman Horváth, PhD.
Katedra matematiky a informatiky

Recenzenti: prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc. a PaedDr. Miroslav Ölvecký, PhD.
Jazyková korektúra: PaedDr. Ľubomír Rendár, PhD.

Za odbornú, jazykovú a štylistickú stránku týchto vysokoškolských učebných textov zodpovedajú autori.

 

2013 © Trnavská univerzita v Trnave

ISBN 978-80-8082-696-3
EAN 9788080826963

 

Táto interaktívna elektronická učebnica vznikla s podporou Európskej únie, zo štrukturálneho fondu ESF prostredníctvom operačného programu Vzdelávanie.