Applety vo výučbe

Na internete sa počas krátkeho obdobia objavili edukačné webové stránky, ktoré využívali applety na modelovanie a lepšie objasnenie vysvetľovaných matematických, či fyzikálnych predstáv. V niektorých prípadoch simulujú deje, ktoré by sme v realite nemohli pozorovať alebo meniť vstupné hodnoty. Webové stránky s Java appletmi sú nástrojom, ktorý umožňuje učiteľovi vytvárať nové typy úloh a učebných textov za pomoci simulácií. Tým učiteľ vytvára niečo, čo môžeme nazvať interaktívny učebný materiál [13].
Aby bol interaktívny materiál efektívny a využívaný v edukačnom procese musí spĺňať nasledujúce tri podmienky:

  • Autentickosť znamená, že musí byť použiteľný vo vyučovacom procese a dokáže niečo naučiť, tak aby to študenti pochopili.
  • Prevzateľnosť znamená, že by ho mal učiteľ byť schopný ľahko prevziať do svojho vyučovania a žiak by nemal mať problém naučiť sa ho používať.
  • Prispôsobiteľnosť mal by byť ľahké ho modifikovať do rôznych vyučovacích situácií. Učiteľ by mal byť schopný používať ho podľa svojich vyučovacích postupov a metód [13].

Využitie vo fázach vyučovacieho procesu

Java applety je možné zapojiť do všetkých fáz vyučovacieho procesu. V motivačnej fáze sa používa ako motivačný prostriedok pre študentov, pretože je interaktívny a graficky atraktívny. V expozičnej fáze sa môže použiť na demonštráciu a ľahšie pochopenie daného učiva. Applety ponúkajú veľké množstvo praktických úloh, na ktorých si študenti precvičia nadobudnuté teoretické poznatky. Preto sa dá využiť aj vo fixačnej fáze vyučovacej hodiny. Niektoré laboratórne práce sú navrhnuté, tak aby študenti pracovali s appletom, čiže sa applet dá využiť aj v diagnostickej fáze hodiny.

Najďalej sa s využívaním interaktívnych učebných textov s Java appletmi pravdepodobne dostali Wolfgang Christian a jeho spolupracovníci z Davidson College v Severnej Karolíne v USA. Fyzikálne Java applety Wolfgang Christian nazýva physlety. Spolu so spolupracovníkmi vytvoril množstvo interaktívnych učebných materiálov s Java appletmi. Tie sa potom využívali na mnohých vysokých školách po celých Spojených štátoch [13].

Java applety sú vhodným prostriedkom na spestrenie vyučovania. Učiteľ musí však vedieť stanoviť množstvo a čas ich zapojenia do výučby. Ak ich používal veľa alebo nesprávne, tak by stratili svoje výhody a boli by viac na škodu ako úžitok.