Metódy

Ako sme uviedli vyššie objekty majú dve charakteristiky, ktorými sú vlastnosti a správanie. Metódy opisujú správanie objektov, obsahujú príkazy pre vykonávanie určitých úloh. Keď potrebujeme danú úlohu vykonať, zavoláme príslušnú metódu.

Deklarácia metódy vyzerá takto:

Rozsah platnosti metód je možné určovať pomocou modifikátorov.
Medzi základné modifikátory patrí:

  • public - metóda je verejná a viditeľná všade, kde je viditeľná trieda, v ktorej je definovaná
  • private - metóda je súkromná a viditeľná je len vo svojej triede
  • protected - metóda je chránená a viditeľná vo svojej triede a podtriedach vytvorených z danej triedy
  • final -  metódu nie je možné prepísať v jej potomkovi a považuje sa za konečnú

Za modifikátorom uvádzame návratový typ, musí to byť nejaký dátový typ, ktorý vracia metóda. V prípade, že je návratový typ void (prázdnota) metóda nevracia žiadnu hodnotu.

Následne uvádzame názov metódy, tradične sa používa sloveso napísané malými písmenami alebo pri viacslovných názvoch by takéto sloveso malo byť prvé, až za ním by mali nasledovať prídavné a podstatné mená. 
Za názvom metódy, v guľatých zátvorkách, uvádzame zoznam vstupných  parametrov s uvedením o aký dátový typ ide. Tento zozanam parametrov oddeľujeme  čiarkami . Ak metóda neobsahuje žiadne vstupné parametre, musíme použiť prázdne zátvorky.

A tak ako v prípade triedy, uvádzame medzi zložené zátvorky príkazy (telo metódy). Java postupne vykoná riadok po riadku všetky príkazy.

Ak metóda vracia návratovú hodnotu, musí byť typu NávratovýTyp. Hodnota je z metódy predávaná pomocou príkazu return, ktorý  vracia návratovú hodnotu a uvádza sa vpravo od slova return.


V prípade, že narazí Java na slovo return, Java metódu opustí s príslušnou návratovou hodnotou a vráti sa na miesto kde bola metóda vyvolaná. Príkazy za týmto slovom už vykonávať nebude.

Volanie metódy uskutočňujeme jednoducho napísaním mena metódy, za ktorým v guľatých zátvorkách uvádzame parametre, ak metóda žiadne nemá píšeme len prázdne zátvorky. Pri volaní metódy si musíme dať pozor na to aby sme v zátvorkách uviedli všetky parametre ako uvádzame v definícii a aby boli rovnakého typu [5].