BlueJ

BlueJBlueJ je integrované vývojové prostredie slúžiace pre objektovo orientované programovanie v jazyku Javu. Prostredie BlueJ bolo vyvinuté v druhej polovici deväťdesiatych  rokov Michaelem Köllingom a Johnem Rosenbergom. Jeho výhodami je jednoduchosť, interaktívnosť, jazyk môžeme nastaviť na češtinu alebo aj slovenčinu, je multiplatformové preto sa dá nainštalovať na rôzne operačné systémy. Na rozdiel od niektorých vývojových prostredí napríklad ako Eclipse, nezahrňuje užívateľa množstvom volieb, v ktorých by sa strácal.

Prostredie BlueJ budeme používať aj my, všetky applety sú naprogramované v ňom. Ak ho ešte nemáme nainštalované v počítači, môžeme ho bezplatne stiahnuť na jeho domácej adrese http://www.bluej.org/, kde nájdete aj návod na inštaláciu.

Keď spustíme programovacie prostredie BlueJ, zobrazí sa nám okno, v ktorom vidíme hlavné menu, štyri tlačidlá a dve okná.

BlueJ okno

Najväčšiu časť okná zaberá obdĺžnik, ktorý obsahuje tzv. diagram tried nášho projektu. Diagram tried popisuje štruktúru nášho programu a vzájomné väzby medzi jeho časťami [1].

Obrázok stránky papieru v ľavom hornom rohu diagramu predstavuje textový súbor so základným popisom celého projektu. Keď na neho klikneme, otvorí sa okno editoru, v ktorom si budeme môcť tieto informácie prečítať, alebo upraviť, či doplniť [1].

Druhý spodný obdĺžnik predstavuje zásobník odkazov, ktorý sa využíva pri programovaní aplikácii.

V hlavnom menu sa nachádzajú položky:

  • Projekt – obsahuje príkazy na vytvorenie nového projektu, otvorenieuloženie, zatvorenie projektu, tlače a importu.
  • Úpravy - obsahuje príkazy na vloženie novej triedy alebo balíčka a na odstránenie už existujúcej triedy alebo balíčka.
  • Nástroje - obsahuje príkazy na preloženie tried, reštartovanie VM a položku Predvoľby, v ktorej si môžeme nastaviť vizuálnu stránku prostredia.
  • Zobraziť -obsahuje príkazy na zobrazenie  vzťahov, nástroju na ladenie, terminálu a príkazového panelu.
  • Pomocník - obsahuje informácie o programe a návody.

V okne BlueJ vidíme ešte štyri tlačidlá, ktoré slúžia na vytvorenie novej triedy a preklad triedy.

Vytvorenie nového appletu

Pre vytvorenie nového appletu, musíme spustiť BlueJ a z hlavného menu v položke Projekt vybrať "Nový projekt".

Nový projekt

Následne sa otvorí dialógové okno, v ktorom vyberieme miesto uloženia projektu, zadáme jeho názov a potvrdíme.

ulozenie

Pre vytvorenie novej triedy appletu musíme kliknúť na tlačidlo "Nová trieda", alebo v okne s diagramom tried stlačíme pravé tlačidlo myši a vyberieme položku "Nová trieda".

Nová trieda

Do okna zadáme názov nášho appletu, zaškrtneme políčko Aplet a potvrdíme.

Nový applet

Vidíme, že v okne sa objavil nový obdĺžnik, ktorý reprezentuje náš applet. Šrafovaná spodná časť symbolizuje, že applet ešte nie je preložený do bajtkódu. Preklad appletu vykonáme stlačením tlačidla "Preložiť", čo sa prejavý stmavnutím a následným zmiznutím šrafovania. Preložiť sa dajú len programy bez chýb a nepreložené programy nemožno spúšťať.

Do vnútra appletu sa dostaneme, buď dvojklikom na neho, alebo ak klikneme pravým tlačidlom rozbalí sa ponuka základných príkazov, vyberieme "Otvoriť v editore".

Otvorenie appletu

Editor sa otvoril v samostatnom okne. V hornej časti sa nachádza hlavné menu a tlačidlá so základnými príkazmi. Vpravo je zobrazená miniatúra zdrojového kódu a na spodku sa nachádza kolónka, v ktorej sa zobrazujú informácie o chybách pri preklade.

Editor

Všimnime si, že náš nový applet už obsahuje import balíkov, deklaráciu triedy applet aj základné metódy potrebné pre jeho beh.

Applet obsahuje metódy predstavujúce jeho životný cyklus init(), start(), stop(), destroy(), metódu paint(Graphics g)a ešte dve metódy, ktoré vracajú informácie o applete a o parametroch, ktoré applet spracováva.