Teória a prax vyučovania informatiky

V súčasnosti je na tejto stránke dostupný len jeden materiál, ktorého účelom zrejme bolo poukázať na medzipredmetové vzťahy: