Mgr. Ing. Roman Horváth, PhD.

Publikačná činnosť

 

Najnovšie publikácie je možné vyhľadávať prostredníctvom vyhľadávania ^ univerzitnej knižnice ^.

2007

Horváth, R.: Vyučovanie informatiky na SŠ s využitím elektronického kurzu. In: Didinfo 2007. Banská Bystrica : FPV UMB, 2007. ISBN 978-80-8083-367-1. pp. 46.

2006

Horváth, R. – Školková, K.: Testovanie študentov zo zručností IKT na Pedagogickej fakulte TU. In: Didinfo 2006 Informatika na slovenských školách, vývoj a perspektívy. Banská Bystrica : 2006. ISBN 80-8083-202-1. pp. 109-110.

Horváth, R.: Elektronický vzdelávací systém na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. In: Odborný seminár o využití LMS EKP v akademickom prostredí. Nová Dubnica : 2006. ISBN 80-969555-5-1.

2005

Horváth, R. – Mišút, M.: The New Improvements of E-leaning System at Trnava University. In: ICETA 2005 – 4nd International Conference on Emerging Telecommunications Technologies and Applications. Košice : 2005. ISBN 80-8086-016-6, pp. 157-160.

Horváth, R. – Mišút, M.: Non traditional in project communication. In: Proceedings of the Abstracts of International Scientific Conference CO-MAT-TECH 2005. Trnava : Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, 2005. ISBN 80-227-2286-3. s. 59.

2004

Horváth, R. – Mišút, M.: Role of Standards in Development of E-Learning System at Trnava’s University. In: Proceedings of the 12th International Scientific Conference CO-MAT-TECH 2004. Trnava : Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave 2004. ISBN 80-227-2117-4, s. 373-376.

Horváth, R. – Mišút, M.: Rationalisation of Educational Process by E-Learning. In: ICETA 2004 2nd International Conference on Emerging Telecommunications Technologies and Applications and the Workshop Organization and Management of Scientific, Technology and Industrial Parks. Košice : 2004, pp. 319-321. ISBN 80-89066-85-2.

Gabaľová, V. – Horváth, R. – Mišút, M.: On-line System at Faculty of Education of Trnava University. In: Sborník z mezinárodní konference Information & Comunication Technology in Education 2004. Rožnov pod Radhoštěm : 2004, pp. 269-272. ISBN 80-7042-993-3.

Horváth, R. – Školková, K.: Skúsenosti so správou elektronického vzdelávacieho systému. In: Sborník příspěvků z mezinárodní konference Pedagogický softvér 2004. České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2004, pp. 513-515. ISBN 80-85645-49-1.

Gabaľová, V. – Mišút, M. – Horváth, R.: Skúsenosti s on-line výučbou predmetu IKT. In: Zborník z medzinárodného vedeckého sympózia Kultúra – priestor interdisciplinárneho myslenia. Nitra : 2004, ISBN 80-8050-837-2. pp. 83-86.

Gabaľová, V. – Horváth, R. – Mišút, M.: Skúsenosti s on-line vzdelávaním na PdF TU In: Sborník příspěvků z mezinárodní konference Pedagogický softvér 2004. České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2004, pp. 509-511. ISBN 80-85645-49-1.

Horváth, R. – Mišút, M.: Využitie e-learning štandardov v implementácii elektronického vzdelávania na PdF TU In: eLearning ve vysokoškolském vzdělávání 2004 – Sborník příspěvků. Zlín : UTB ve Zlíně, 2004, pp. 61-65. ISBN 80-7318-190-8.

Mišút, M. – Školková, K. – Gazdíková, V. – Horváth, R. – Gabaľová, V.: Interaktívna výučba predmetu IKT. In: Zborník z medzinárodnej konferencie I&IT 2004. Banská Bystrica : 2004. ISBN 80-8033017-7, s. 170-174.

Gabaľová, V. – Horváth, R.: Skúsenosti s využívaním LMS systému na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity – Experiences with Employing LMS System at the Faculty of Education of Trnava University. In: Zborník z konferencie DIVAI 2004 – Dištančné vzdelávanie v aplikovanej informatike. Nitra : KI FPV UKF v Nitre, 2004, pp. 46. ISBN 80-8050-691-4, s. 46.

2003

Horváth, R. – Mišút, M. – Pokorný, M.: Virtual University in Trnava – Experience. In: ICETA 2003 2nd International Conference on Emerging Telecommunications Technologies and Applications and the 4th Conference on Virtual University. Košice : 2003, pp. 423-425. ISBN 80-89066-67-4.

 

Všeobecné informácie