Úvod

V i r t u á l n a   e x k u r z i a

Čistička odpadových vôd

Vitajte na virtuálnej exkurzii po čistiarni odpadových vôd (ČOV). Čaká Vás virtuálna prehliadka areálu pravobrežnej ČOV v Trenčíne. Spoznáte základné funkcie a princípy jednotlivých častí čističky. K dispozícií Vám bude rozmanité množstvo obrázkov doplňených dôležitými informáciami. Nebudú chýbať aj krátke dokumentačné videá.

Prajeme Vám príjemnú prehliadku z pohodlia Vášho domova, školy či Vami vybraného miesta.

Ikona prostriedku iDevice Cieľová skupina

Táto virtuálna exkurzia je venovaná hlavne žiakom základných škôl, ktorí sa v rámci vyučovacích predmetov fyzika, chémia a prírodopis venovali, či venovať budú problematike kolobehu vody v prírode a zároveň spôsobu čistenia vody znečistenej jej používaním a jej navracania do daného kolobehu. Táto exkurzia slúži zároveň aj ako doplnkový materiál k danej téme.

Exkurziu si tiež môžu prezrieť aj žiaci stredných či vysokých škôl, či osoby, ktoré sa táto téma zaujme.

 


Ikona prostriedku iDevice Ciele

Pri tejto virtuálnej exkurzii návštevník dosiahne

  • základné vedomosti o kolobehu vody, ktorá  je našou neoddeliteľnou súčasťou
  • základné poznatky o princípe fungovania čističiek odpadových vôd
  • poznatky o tom, akú dôležitú úlohu zohrávajú čističky v tomto prirodzenom kolobehu