Charakteristika pracoviska

Pracovisko vzniklo ako reakcia na potrebu zabezpečiť ďalšie vzdelávanie vlastných zamestnancov, ako aj iných záujemcov s využitím moderných vzdelávacích technológií. Počas svojej niekoľkoročnej činnosti zabezpečovalo ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov, so zameraním na komunikačné technológie a koordinovalo aktivity Trnavskej univerzity (TU) ^ v oblasti elektronického vzdelávania v prezenčnej aj dištančnej forme.

Pracovisko sa podieľalo na zabezpečovaní výučby predmetov z oblasti IKT a implementácie IKT do vyučovacieho procesu, ktoré bolo realizované v priestoroch učební pracoviska. Pracovisko koordinovalo a aktívne sa podieľalo na príprave kurzov a elektronických vzdelávacích materiálov v súčinnosti s implementáciou elektronického vzdelávania do vyučovania jednotlivých akademických predmetov.

Pracovisko organizačne a technicky zabezpečovalo prevádzku Vzdelávacieho portálu Trnavskej univerzity ^. Portál ^, pričom na jeho prevádzke sa podieľa viacero zamestnancov z rôznych súčastí univerzity (a jej fakúlt). V súvislosti s uvedeným sa pracovisko zapájalo do riešenia úloh súvisiacich s implementáciou komunikačných technológií a celoživotným vzdelávaním napríklad formou elektronického vzdelávania (prezenčného aj dištančného).

V nultých rokoch 21. storočia sa pracovisko vo veľkej miere podieľalo na zabezpečovaní výučby predmetov pre študentov učiteľstva študijných programov v kombinácii s informatikou na Pedagogickej fakulte (PdF) ^. Keďže špecializácia väčšiny pracovníkov v tomto smere zosilnela, boli všetci učiteľskí pracovníci nakoniec preradení na Katedru matematiky a informatiky PdF TU ^ do oddelenia informatiky.

Tieto stránky sú v tejto súvislosti po obsahovej stránke udržiavané webovými správcami Pedagogickej fakulty. Server obsahuje napríklad viacero rozsiahlych elektronických vzdelávacích materiálov, ktoré boli vyrobené počas aktívneho pôsobenia pracoviska vo oblasti vyučovania informatiky na PdF TU. Počet alebo objem publikovaných vzdelávacích materiálov sa môže meniť v závislosti od produktivity študentov alebo bývalých zamestnancov.

Archív