Úvod

Charakteristika elektronického vzdelávacieho obsahu:

Tento elektronický vzdelávací obsah (EVO) sa zaoberá problematikou Základy programovania. Konkrétne sa venuje pojmom algoritmus, algoritmizácia, premenná, sekvencia, vetvenie, cyklus, operátor, metóda, trieda, objekt, správa a zároveň poskytuje čitateľovi základné poznatky z objektovo orientovaného programovacieho jazyka Java a programovacieho prostredia BlueJ ako aj základné príkazy programovacieho jazyka Java. Bol vytvorený ako doplnkový materiál pri štúdiu predmetu Programovanie a algoritmy I. (programovanie v Jave).

Štruktúra EVO:

Elektronický vzdelávací obsah Základy programovania je delený na 4 časti. Prvá časť Obsah s kapitolou Úvod predstavuje čitateľovi samotný materiál a poskytuje mu informácie o tom ako s ním pracovať.
Nasleduje časť Uč sa. Táto časť má 4 kapitoly, ktoré sú venované teoretickým informáciám o algoritme a algoritmizácii, skladbe algoritmického jazyka a informáciám o objektovo orientovanom programovacom jazyku Java.


Nasleduje časť Precvičuj. Túto oblasť tvorí 7 kapitol. Kapitoly korešpondujú s jednotlivými seminármi z predmetu Programovanie a algoritmy I. a sú chronologicky zoradené. Prvá kapitola popisuje prostredie BlueJ a štruktúru programov v ňom. Nasleduje kapitola 2. Riadiace štruktúry, ktorá rozpracováva problematiku riadiacej zložky programovacieho jazyka Java. V ďalších kapitolách tejto časti sa venujeme práci s textom, práci so semigrafikou, práci s číslami a číselnými sústavami.


Posledná oblasť má názov Na záver a obsahuje štyri kapitoly: Slovník pojmov, Záverečný test, Odporúčaná literatúra, Použitá literatúra. Kapitola Odporúčaná literatúra obsahuje zoznam knižných titulov, ktoré považujeme za vhodné ako ďalšie študijné materiály.


Po každej kapitole druhej a tretej časti nasledujú úlohy na precvičenie, na ktorých si študujúci môže overiť či pochopil obsah kapitoly.


EVO Základy programovania obsahuje dokopy 4 videá a viacero interaktívnych prvkov.

Cieľová skupina:

EVO – Základy programovania je určený študentom prvého ročníka bakalárskeho štúdia UAP Informatika v kombinácii na pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity ako súčasť predmetu Programovanie a algoritmy I.

Vstupné predpoklady:

Základná práca s počítačom a OS Microsoft Windows

Ciele EVO – Základy programovania:

Vzdelávacie ciele:
Po absolvovaní tohto EVO študujúci vie:

  • vymedziť pojem algoritmizácia, algoritmus a vie charakterizovať jednotlivé vlastnosti algoritmu, spôsob jeho reprezentácie a uviesť praktické príklady
  • rozlíšiť medzi pojmami príkaz a podmienka; premenná, konštanta a výraz, chápe pojem premenná a pozná jej základné dátové typy
  • rozlíšiť význam jednotlivých pojmov súvisiacich s problematikou riadiacich štruktúr algoritmu – sekvencia, vetvenie, cyklus, pozná ich charakteristiku, delenie, spôsob zápisu a chápe význam ich použitia
  • charakterizovať objektovo orientované programovanie, jeho základné objekty – trieda, objekt, správa, metóda; a operátory potrebné na prácu s premennými
  • nainštalovať, spustiť a charakterizovať programovacie prostredie BlueJ a vytvoriť v ňom jednoduchý program

Výchovné ciele:
Po absolvovaní tohto EVO študujúci:

  • má záujem o ďalšie štúdium programovacieho jazyka Java
  • rozvíja svoju tvorivosť
  • chce vytvárať programy na zjednodušenie práce

Kľúčové slová:

algoritmus, algoritmizácia, vývojový diagram, premenná, sekvencia, vetvenie, cyklus, operátor, metóda, trieda, objekt, správa, objektovo orientované programovanie, Java, BlueJ

Dodatok:

Obsah bude doplnený o záverečný test v priebehu zimného semestra akademického roka 2010/2011.