1. Algoritmus

Základy algoritmizácie

Počítač je prostriedkom pre automatizované riešenie úloh založených na informačných procesoch. Proces vykonávania operácií sa nazýva výpočtový proces. Riešenie úlohy je často formulované tak, že postupnosť operácií nie je celkom jasná. Treba preto stanoviť presné pravidlá – tomuto procesu sa hovorí algoritmizácia úlohy. Výsledkom algoritmizácie je zostavenie algoritmu. [1]


Algoritmizácia úlohy prebieha v troch etapách:
formulácia – slovné zadanie úlohy
analýza – úloha sa zovšeobecňuje, určujú sa podmienky postupu
zostavenie algoritmu – presné vyjadrenie logiky a postupu riešenia [1]

Algoritmus

Algoritmus je návod na vykonávanie činnosti, ktorý nás od vstupných údajov privedie v konečnom čase k výsledku. Inak povedané algoritmus chápeme ako popis krokov, ktoré musíme realizovať, aby sme dosiahli výsledok. [2]


Príklad algoritmu:

Postup pri pálení pálenky:

  1. zozbieraj ovocie
  2. ovocie uprav
  3. ulož ovocie do nádob
  4. ovocie nechaj prekvasiť
  5. ak je ovocie dostatočne prekvasené, tak pridaj kvasinky a nechaj ich pôsobiť, ak nie pokračuj v bode 4.
  6. destiluj
  7. ak si spokojný s obsahom alkoholu v destiláte, nalej destilát do sudu a nechaj vyzrieť ak nie pokračuj v bode 6.
  8. ponúkni pálenkou kamarátov