1.1 Prvý program, štruktúra programu

Vytvoríme nový projekt a v ňom prázdnu triedu, pomenujeme ju AhojSvet a otvoríme v editore.

Upozornenie: v Jave záleží na veľkosti písmen! Za každý príkaz v Jave píšeme bodkočiarku!Obdĺžnik pri slove String v riadku public static void main (String[] args) je tvorený hranatými zátvorkami [ ] .


Štruktúra programu je nasledovná:Import knižnice nám umožňuje používať príkazy vstupu a výstupu – môžeme vypisovať na obrazovku a prijímať vstupy z klávesnice.
Časť triedy AhojSvet tvorí v hierarchii najvyššiu časť nášho programu. V rámci tejto časti budeme vytvárať jednotlivé metódy – akési podprogramy.
Metóda main je hlavnou metódou nášho programu. V každom našom programe budeme mať jednu hlavnú metódu. Postupne nám pribudnú ďalšie pomocné. V rámci metódy main píšeme samotné príkazy, v tomto prípade máme len jeden príkaz.


Všimnime si, že nám BlueJ zvýrazňuje, ktorá zátvorka patrí ku ktorej: vidíme, že nám zvýraznil sivým obdĺžnikom zátvorku prislúchajúcu tej pri kurzore (kurzor je tá zvislá červená čiarka). Vidíme, že príkazy píšeme do zátvoriek za deklaráciou metódy a samotná metóda je v zátvorkách triedy. Jediný príkaz mimo triedy je príkaz importu import java.io.*; – ten budeme dávať vždy na úplný začiatok.


Preložíme program, zatvoríme editor. Vidíme, že naša trieda už nie je vyšrafovaná:Program spustíme nasledovným spôsobom: klikneme pravým na ikonu triedy a vyberieme príkaz void main (String[] args). Objaví sa dialógové okno, ktorého si nevšímame, len zvolíme OK. Objaví sa nám okno terminálu s výpisom, ktorý sme naprogramovali:Práve sme úspešne spustili náš prvý program. Okno terminálu môžeme zatvoriť.


Všetky triedy sa automaticky ukladajú.


Pri programovaní v prostredí BlueJ budeme veľmi často potrebovať napríklad metódu načítajCeléČíslo. Pre uľahčenie programovania je výhodné aby sa dalo zabezpečiť, že metódu načítajCeléČíslo nebudeme musieť zakaždým nanovo vypisovať, ale aby sa dala takzvane zavolať. Toto sa dá zabezpečiť pomocou samostatnej triedy. Túto triedu si pomenujeme Konzola. V triede Konzola budeme mať viaceré metódy, ktoré sa nemenia a použijeme ich vo viacerých príkladoch.


Triedu konzola si stiahnite tu!


Otázka znie ako prepojiť triedu Konzola s našimi triedami, kde budeme vytvárať aktuálne programy, ktoré budú využívať nejakú metódu z Konzoly. Toto prepojenie nám znázorňuje nasledujúce video: