Použitá literatúra

Citovaná literatúra:

[1] Algoritmizácia a programovanie [cit. 2010-04-15]. Dostupné na internete: http://www.gymmt.sk/~alica/matury/matury2002/algoritmizacia_a_programovanie.htm
[2] SKALKA, J. et al. 2007. Informatika na maturity a prijímacie skúšky Nitra: ENIGMA, 2007. 460 s. ISBN 978-80-89132-50-8.
[3] KALAŠ, I. et al. 2001. Informatika pre stredné školy Bratislava: SPN, 2001. 112 s. ISBN 80-08-01518-7.
[4] Vývojový diagram [cit. 2010-04-15]. Dostupné na internete: http://www.spslevice.sk/files/Vyvojovy_diagram.pdf
[5] Algoritmizácia [cit. 2010-04-11]. Dostupné na internete: http://www.fem.uniag.sk/cvicenia/ki/hennyeyova/INFORMATIKA_ZS_denne/Algoritmizacia1.pdf
[6] Premenné [cit. 2010-03-25]. Dostupné na internete: http://java.skosi.org/javatutorial/book/premenne
[7] Základy objektovo orientovaného programovania [cit. 2010-04-17]. Dostupné na internete: http://programujte.com/?akce=clanek&cl=2006042801-java-ii-1-lekcia
[8] Metódy a premenné [cit. 2010-04-17]. Dostupné na internete: http://programujte.com/?akce=clanek&cl=2006062005-java-ii-4-lekcia
[9] Výraz [cit. 2010-04-17]. Dostupné na internete: http://www.spskralanr.edu.sk/edupage/gasparik/Algoritmizacia.pdf
[10] DOHNAL, L. Řídicí struktury v jazyce java – ČVUT FEL STM, [cit. 2010-03-25]. Dostupné na internete: http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:3iEb3khajVoJ:www.lubiii.cz/School/TED/Ridici%2520struktury%2520v%2520jazyce%2520JAVA%2520-%2520odborny%2520clanek%2520-%2520Dohnal.pdf
+vetvenie+java&hl=sk&pid=bl&srcid=ADGEESiHg6iTztg-TTUA-TvLWoGLytRwYdiQ5b9n67AGrTRNmwTROyTIUJqY2jnx155FKD_McTr3KfbYHpDsVtTMxhaF_hYvFDEN
GP8nNKtOw2whSX_aKy-fcyuI69yWgYW1NIYt4Nuk&sig=AHIEtbSi27BAwNEJrplfXmXx5862CRRzl
[11] Cykly v Jave [cit. 2010-04-15]. Dostupné na internete: http://www.cadforum.cz/cadforum/Vyvojove-prostredky-AutoCADu/Pasmo/Casti/Java/JZakladyProg/jzpcykly.htm
[12] Riadaica zložka [cit. 2010-04-15]. Dostupné na internete: http://www.cadforum.cz/cadforum/Vyvojove-prostredky- AutoCADu/Pasmo/Casti/Java/JZakladyProg/jzpcykly.htm
[13] Proměnné a operace s nimi [cit. 2010-03-19]. Dostupné na internete: http://www.linuxsoft.cz/article.php?id_article=312
[14] Java – metody [cit. 2010-03-19]. Dostupné na internete: http://owebu.bloger.cz/Programovani/Java-metody-18-dil?clanek=1389

Použitá literatúra:

EUBANKS, B. 2006. Java na maximum 1. vyd. Brno: Computer Press., 2006. 215 s. ISBN 80-251-1111-3.
PECINOVSKÝ, R. 2005. Java 5.0 Novinky jazyka a upgrade aplikací 1. vyd. Brno: CP Books a.s., 2005. 152 s. ISBN 80-251-0615-2.
WRÓBLEWSKY, P. 2004. Algoritmy. Datové struktúry a programovací techniky 1. vyd. Brno: Computer Press., 2004. 351 s. ISBN 80-251-0343-9.

KÖLLING, M. The BlueJ Tutorial [cit. 2010-04-15]. Dostupné na internete: http://www.bluej.org/tutorial/tutorial-201.pdf
VRANIC, V. Vhľad do objektovo-orientovaného programovania a programovacieho jazyka Java [cit. 2010-03-03]. Dostupné na internete: http://www2.fiit.stuba.sk/OOP/p/p01.pdf

Color scheme designer [cit. 2010-03-28] Dostupné na internete: http://colorschemedesigner.com/
CSS templates [cit. 2010-04-25] Dostupné na internete: http://www.freecsstemplates.org/css-templates/7
Definovanie tried [cit. 2010-04-15] Dostupné na internete: http://programujte.com/?akce=clanek&cl=2006061603-java-ii-3-lekcia
Java – Datové typy a deklerace proměných [cit. 2010-04-15] Dostupné na internete: http://owebu.bloger.cz/Programovani/Java-Datove-typy-a-deklerace-promenych-8-dil
Objektovo orientované programovanie [cit. 2010-03-03] Dostupné na internete: http://www.fiit.stuba.sk/docs//edicna_cinnost/ucebne_texty/oop_uvod-str.pdf
The Java Tutorials [cit. 2010-03-03] Dostupné na internete: http://java.sun.com/docs/books/tutorial/index.html
Vývojové diagramy a príklady algoritmov [cit. 2010-03-25] Dostupné na internete: http://www.ipower.sk/algoritmy/zaklady.html
Základy programování v Javě [cit. 2010-03-03] Dostupné na internete: http://beta.dvojmo.cz/zaklady-programovani-v-jave/
Základy syntaxe [cit. 2010-03-03] Dostupné na internete: http://www.linuxsoft.cz/article.php?id_article=289