6. Jednoduché výpočtové úlohy

Pri týchto úlohách je dôležité vyžiadať si správne údaje a potom z nich vypočítať požadovaný údaj.

Objem kocky:

Vzorec na výpočet objemu kocky je nasledovný: V = a * a * a

public static void main(String[] args)
{
      double a = načítajReálneČíslo("Zadaj stranu kocky:"); // do premennej a načíta stranu kocky
      double V = a * a * a; // vzorec na výpočet objemu kocky.
      System.out.println("Objem kocky je: " + V); // program vypíše aký je objem kocky pre zadaný vstupný údaj
}

Ako z programu vidíme, na to aby správne fungoval ho potrebujeme prepojiť s triedou Konzola.

Podobným spôsobom naprogramujeme ďalší príklad.

Objem valca:

Opäť musíme najprv vedieť ako matematicky vypočítame objem valca. Vzorec je nasledovný: V = π * r * r * v. Kde r je polomer podstavy, v je výška valca. Aký bude teda rozdiel v tomto príklade oproti predchádzajúcemu? Na vstupe si musíme vypýtať dva údaje a načítať ich do samostatných premenných s ktorými potom budeme pracovať. Potom už len napíšeme vzorec, pričom namiesto znaku π použijeme konkrétne číslo 3,14.(desatinnú čiarku píšeme ako bodku).

Program potom vyzerá nasledovne:

public static void main(String[] args)
{
      double r = načítajReálneČíslo("Zadaj polomer podstavy:");
      double v = načítajReálneČíslo("Zadaj výšku valca:"); <
      double V = 3.14 * r * r * v;
      System.out.println("Objem valca je: " + V);
}

Úlohy na precvičenie:

Zvyšok po delení dvoch čísel pomocou operácie rozdiel:
Vytvorte program, ktorý zistí zvyšok po delení dvoch na vstupe zadaných čísel, ak smiete použiť len operáciu rozdiel.

(Tip: Program bude korektne fungovať len ak používateľ zadá prvé číslo väčšie alebo rovné druhému zadanému, inak vypíše chybové hlásenie používateľovi. Ani v tomto prípade nezabudnite na prepojenie s triedou Konzola.)


Doplňovačka:
Vytvorte program, ktorý zistí súčin celých čísel nachádzajúcich sa medzi dvoma zadanými hodnotami. Potom do prázdnych políčok doplňte, aké hodnoty sa budú nachádzať v premenných sucin, i po treťom prebehnutí cyklu, keď vstupné čísla budú 3 a 99.

Telo cyklu vyzerá nasledovne:

for (int i = a; i <= b; ++i)
{
  sucin = sucin*i;
}