Odporúčaná literatúra

Odporúčaná literatúra pre študentov:

Schildt, H. 2002. Java 2 – Příručka programátora. Brno: SoftPress, 2001. ISBN 80-86497-04-6.


Zakhour, S. a kol. 2007. Java 6 – Výukový kurz. Praha: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1575-6.


Herout, P. 2003. Učebnice jazyka Java. České Budějovice: Kopp, 2003. ISBN 80-7232-115-3.


Koegh, J. 2005. Java bez předchozích znalostí (Průvodce pro samouky). Praha: Computer Press, 2005. ISBN 80-251-0839-2.


Eckel, B. 2001. Myslíme v jazyku Java (knihovna programátora). Praha: Grada, 2001. ISBN 80-247-9010-6.


SKALKA, J. et al. 2007. Informatika na maturity a prijímacie skúšky Nitra: ENIGMA, 2007. 460 s. ISBN 978-80-89132-50-8.