1. Prostredie BlueJ

BlueJ

BlueJ je programovacie prostredie Java navrhnuté pre výučbu objektovo orientovaného programovania akým je jazyk Java. Je teda vhodné najmä pre začiatočníkov.

Aby sme mohli efektívne využívať tento elektronický vzdelávací obsah je potrebné nainštalovať si do svojich počítačov programovacie prostredie BlueJ. Všetky príklady, úlohy a zadania v tomto EVO sú riešené v tomto prostredí a čitateľ má tak možnosť paralelne so štúdiom EVO programovať dané príklady v BlueJ vo svojom počítači.


Ak ešte nemáte vo svojom počítači nainštalované programovacie prostredie BlueJ, urobte tak teraz. Podrobný návod na inštaláciu nájdete na stránke: http://cec.truni.sk/cec_downloads/.

Prostredie BlueJ

Po spustení programovacieho prostredia BlueJ vidíme hlavné menuštyri tlačidlá. Z nich nás bude zaujímať len tlačidlo „Nová trieda…“„Preložiť“. Prvé z nich vloží do nášho projektu novú triedu, s ktorou budeme pracovať a do ktorej potom budeme písať náš program. Tlačidlo „Preložiť“ preloží všetky nepreložené triedy projektu do spustiteľnej podoby. Preložiť možno len programy bez chýb a nepreložené programy nemožno spúšťať.


Hlavné menu:
Položka Projekt – príkazy na vytvorenie nového projektu, otvorenie, uloženie projektu
Položka Úpravy – obsahuje príkazy na vloženie novej triedy, na otvorenie novej triedy zo súboru alebo na odstránenie už existujúcej triedy
Položka Nástroje – obsahuje príkazy na preloženie triedpoložku Nastavenia, kde možno na záložke Editor zmeniť veľkosť písma, povoliť alebo zakázať automatické odsadzovanie pomocou TAB, zobrazovanie čísel riadkov, farebné zvýrazňovanie špecifických slov Javy alebo párovanie zátvoriek, kedy program zvýrazní zátvorku prislúchajúcu k tej na polohe kurzora.Položka Zobraziť – tu si môžeme zobraziť Nástroj na ladenie, ktorý nám umožňuje krokovať program pričom zobrazuje kde presne sa vykonávaný program v danom bode nachádza, ktorý príkaz sa ide vykonať a zobrazuje hodnoty premenných v jednotlivých bodoch programu.Ak chceme nejaký program odkrokovať a zobraziť v ladiacom nástroji, musíme ho najprv mať otvorený v editore, mať ho preložený a musíme označiť riadok od ktorého chceme program krokovať. Označenie riadka sa robí pomocou klávesovej skratky Ctrl + b. Potom musíme spustiť ladiaci nástroj a nakoniec spustíme samotný program a otvorí sa nám vyššie ukázané okno, kde môžeme pomocou dolných tlačidiel program krokovať. V ladiacom nástroji sa nám ukazujú hodnoty premenných a v editore je označený konkrétny bod programu, kde sa práve nachádzame, výstupy sa zobrazia v okne terminálu.


Ďalej si môžeme zobraziť Terminál – je to miesto kam bude vypisovať náš program po spustení a kam budeme spustenému programu zadávať vstupy z klávesnice. Teraz je toto okno prázdne.

Položka Pomocník – obsahuje príkazy na zobrazenie pomocníkainformácie o verzii programu.

Vytvorenie projektu v BlueJ

Klikneme na položku Nový projekt… v menu Projekt.Otvorí sa nám dialógové okno, v ktorom vyberieme miesto na uloženie nášho prvého projektu. Z poľa pre meno súboru vymažeme čo tam je a vložíme meno nášho projektu, napríklad projekt1.Stlačíme tlačidlo Vytvoriť, čo nás vráti na hlavnú obrazovku, kde pribudla ikona:Ikona reprezentuje readme súbor. Po dvojkliknutí naň sa nám otvorí editor, kde ho môžeme upravovať. Tento súbor nás teraz nebude zaujímať.V okne editora budeme upravovať aj triedy s naším programom. Detailnejšiemu popisu editora sa budeme venovať neskôr.


Zatvoríme editor. Vytvoríme si novú triedu, do ktorej napíšeme náš prvý program. Klikneme na tlačidlo Nová trieda… Objaví sa nám dialógové okno, v ktorom nazveme triedu (musí to byť jednoslovné meno) a určíme typ triedy. My budeme používať typ triedy Prázdna trieda a našu prvú triedu sme nazvali AhojSvet.Klikneme na OK. Na ploche nám pribudol obdĺžnik s naším názvom – reprezentuje našu triedu. Šrafovanie poukazuje na to, že táto trieda ešte nebola preložená. Klikneme na ňu pravým tlačidlom a zobrazí sa nám základná ponuka príkazov – otvoriť v editore, preložiť a odstrániť. Neskôr pribudnú ďalšie položky, prostredníctvom ktorých budeme náš program spúšťať.Klikneme dvakrát ľavým tlačidlom na ikonu našej triedy AhojSvet alebo klikneme pravým tlačidlom a vyberieme možnosť Otvoriť v editore. Otvorí sa nám editor v samostatnom okne:V hornej časti sa nachádza hlavné menu a tlačidlá so základnými príkazmi. Z nich najdôležitejšie je tlačidlo Preložiť, ktorým sa v programe skontrolujú chyby a program sa prevedie do spustiteľnej formy. Pred každým spustením programu ho treba preložiť. Vyskúšame preložiť náš program. V ľavej spodnej časti programu sa nám vypíše záver:Náš program neobsahuje žiadne chyby a je pripravený na spustenie. Z položiek menu spomenieme len niekoľko dôležitých príkazov:
Položka Trieda – príkaz Uložiť
Položka Upraviť – príkaz Späť (vráti poslednú akciu), Znova (vráti poslednú zmenu príkazu Späť), príkazy na editáciu textu kopírovať, vystrihnúť a vložiť. Nachádzajú sa tu špeciálne príkazy editora: odsadiť viacej a menej – odsadia nám myšou označený text viac alebo menej – slúži na sprehľadnenie dlhších programov a príkazy na zakomentovanie a odkomentovanie vybranej časti textu – komentáre slúžia len pre programátora, program ich ignoruje.
Položka Nástroje – príkaz Hľadať na prehľadávanie programu, Nahradiť na vyhľadanie zadaného reťazca a jeho nahradenie iným.
Položka Možnosti – príkaz Priradenie klávesových skratiek, kde možno zistiť klávesové skratky editora prípadne si nastaviť vlastné.

Odsadenie a komentovanie

Označíme myšou text, zvolíme Upraviť > Odsadiť viacej. Vidíme, že text sa odsunul od okraja. Akciu môžeme zopakovať a odsadenie sa zväčší. Obnovíme pôvodné odsadenie príkazom Odsadiť menej.
Odsadiť text, alebo naopak zmenšiť odsadenie textu môžeme aj pomocou klávesov F6 (odsadiť viac) a F5 (odsadiť menej)


Komentovanie slúži programátorovi na poznámky k programu. Ide o veľmi praktickú pomôcku a budeme ju často využívať v našich programoch. Jednou z možností ako komentovať text je tak, že ho označíme a vyberieme položku z menu Upraviť > Komentovať. Pred každý riadok označeného textu sa nám vložili dve lomítka a takýto text sa zmenil na sivý. Tieto sivé časti textu program obchádza ako keby tam vôbec neboli.Text znovu označíme a zvolíme z menu príkaz Zrušiť komentár, lomítka zmiznú. Podobne ako v prípade odsadenia aj pri komentovaní môžeme použiť klávesové skratky. F8 (komentovať), F7 (zrušiť komentár). Avšak tieto skratky slúžia len pre jednoduché komentovanie pomocou dvoch lomítiek. Pri špeciálnych typoch komentárov nefungujú.

Lomítka môžeme dávať aj ručne na koniec riadku. Program potom ignoruje len tú časť riadka za lomítkami.Ďalší spôsob viacriadkového komentovania je taký, že na začiatok komentára vložíme lomítko a hviezdičku a na jeho koniec hviezdičku a lomítko – všetko medzi nimi bude program ignorovať: /* vacriadkový komentár */Programovacie prostredie BlueJ nám ponúka aj možnosť použiť komentár, ktorý bude tvoriť súčasť dokumentácie. Takýto komentár vložíme pomocou: /**komentár*/ Tento typ komentára sa nám v prostredí BlueJ zobrazí modrou farbou.Poslednou možnosťou komentovania programu je komentár, ktorý slúži pre poznámky programátorovi a v editore sa zobrazí ružovou farbou. Pre tento typ komentovania programu slúži takýto zápis: /*#komentár*/