3. Operačná zložka

Skladba algoritmického jazyka

Algoritmický jazyk možno pre lepšiu orientáciu rozdeliť na dve zložky:
1. operačná zložka
2. riadiaca zložka

Operačná zložka:

Obsahuje sadu prostriedkov, ktoré umožňujú spracovávať údaje. Základnými činnosťami sú príkazy a  podmienky.


Príkazy sú vety jazyka, ktoré prikazujú vykonávať činnosti. Poznáme príkazy vstupu, výstupu a priradenia. Tieto objekty musia spracovávať nejaké menšie objekty. V programovaní to sú: premenné, konštanty a výrazy.


Premenná je objekt slúžiaci počas vykonávania algoritmu na odkladanie údajov. Jej hodnota sa počas činnosti algoritmu môže meniť. Obsahuje konkrétnu hodnotu presne stanoveného typu (napr. celé číslo, reálne číslo, reťazec znakov…). Každá premenná má svoje vlastné meno napríklad: obsah, dĺžka, priemer a pod. (v prostredí jazyka BlueJ môžeme ale nemusíme používať diakritiku, pre jednotnosť tohto EVO s obsahom cvičení z predmetu Programovanie a algoritmy I. sme sa rozhodli používať diakritiku). Je vhodné voliť mená premenných tak, aby bolo už z ich názvu jasné na čo budú slúžiť, napr,: obsah, prepona, MenoUčiteľa a pod.
Premenná nadobúda hodnoty priradením alebo načítaním. [2]

Lokálne premenné – metódy často uchovávajú svoje dočasné stavy v  lokálnych premenných. Syntax pre ich deklaráciu je veľmi jednoduchá. Pri ich prvom výskyte napíšeme typ premennej, nasleduje jej meno, rovná sa a predvolená hodnota.


Napríklad:

int počet = 0;


Nie je potrebné písať žiadne špeciálne kľúčové slovo, to, že ide o lokálnu premennú kompilátor usúdi podľa miesta, kde je deklarovaná – ak je to medzi začiatočnou a koncovou zátvorkou metódy. Takéto lokálne premenné sú viditeľné iba pre metódu, v ktorej sú deklarované a nie sú prístupné zo zvyšných miest triedy. [6]


Primitívne dátové typy
Primitívne dátové typy sú typy hodnôt premenných. Keď deklarujeme premennú, do ktorej budeme ukladať nejaké čislo, musíme uviesť, akého dátového typu bude. Môže byť napr. celočíselného typu (int) alebo to môže byť typ s desatinnou čiarkou (float). Java používa tieto primitívne dátové typy:


* Dátové typy float a double nadobúdajú kladné a záporné hodnoty, kladné a záporné nuly, kladné a záporné nekonečná a NaN (Not-a-Number). [7]

Dátové typy byte, short, int a long sú celočíselné dátové typy, ktoré sa líšia len veľkosťou. Jediným znakovým typom je v Jave 16bitový char.
Výrazy, ktorých výsledkom je hodnota typu boolean, sa používajú v príkazoch if, switch, while a for. [15]


Konštanta je objekt, ktorý počas celej realizácie algoritmu nadobúda jedinú konkrétnu hodnotu príslušného typu.


Konštantné (finálne) premenné
Premenná označená ako konštantná zabraňuje akejkoľvek zmene jej hodnoty. To znamená, že ak raz inicializujeme premennú na nejakú hodnotu a označíme ju ako konštantnú pomocou kľúčového slova „final“, tak jej hodnota je nemenná.
Akýkoľvek pokus o zmenu hodnoty konštantnej premennej je považovaný za chybu, a teda nemožný. Takúto premennú môžeme inicializovať rovno pri jej deklarácii v triede. [8]

final int mojaPremenná = 10;

Výraz je predpis obsahujúci konštanty, premenné a spôsob ich spracovania pomocou operácií a funkcií podobných tým, ktoré poznáme z matematiky. Výsledkom je hodnota príslušného typu, ktorá vznikne po vykonaní vo výraze naznačeného spracovania. [9]
V programovacom jazyku Java sú funkcie implementované inak ako v iných programovacích jazykoch (napr.: C++) a inak ako ich poznáme v matematike, princíp je však rovnaký.